เลขที่ บค.2566/56
นายสมนึก      วันละ
http://cert.technicphrae.ac.th