เลขที่ บค.2566/71
นางสาวสุจิตรา      เมฆอากาศ
http://cert.technicphrae.ac.th