เลขที่ PTC.2566/13
นางสาวอมรรัตน์ บุตรแก้ว
นักเรียนประจำบูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th