เลขที่ นศท.2565/1
นศท.วชิรวิทย์     ศิริหิรัญ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th