เลขที่ นศท.2565/2
นศท.สรรพวัต     กลั่นสกุล
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th