เลขที่ นศท.2565/3
นศท.ปิยะพันธ์     เวียงโอสถ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th