เลขที่ นศท.2565/4
นศท.ธีรศักดิ์     ทองอุราฬ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th