เลขที่ นศท.2565/5
นศท.พงศภร     สมสิน
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th