เลขที่ นศท.2565/6
นศท.หญิงกานต์วดี     พูลสวัสดิ์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th