เลขที่ นศท.2565/10
นศท.รัชชานนท์     จันแปลง
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th