เลขที่ นศท.2565/1
นศท กฤษฎา      เหมืองจา
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th