เลขที่ นศท.2565/3
นศท.ศศิดนัย      อารีย์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th