เลขที่ นศท.2565/4
นศท.พงศภร      สมสิน
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th