เลขที่ นศท.2565/6
นศท.วรากร      วันลังกา
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th