เลขที่ นศท.2565/8
นศท.ชนกชนม์     เลิศศิลากุล
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th