เลขที่ นศท.2565/9
นศท.อิทธิพัทธ์      การเวก
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th