เลขที่ นศท.2565/18
นายสรรพวัต      กลั่นสกุล
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th