เลขที่ นศท.2565/14
นศท.ญ.กานต์วดี      พูลสวัสดิ์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th