ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดร้องเพลง ptc music contest

ประกวดร้องเพลง ptc music contest

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 3 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 98 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 9547 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 98 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชก.2565/1 175 นายอรรถกร พงษ์สวัสดิ์ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 ชก.2565/2 114 นายพีรวิทย์ ไม้จันทร์ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
3 ชก.2565/3 110 นายทักษ์ดนัย โปธิสาร ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
4 ชก.2565/4 115 นายพีรเตชินท์ เต็มสี ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
5 ชก.2565/5 111 นายวชิรวิทย์ ศิริหิรัญ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
6 ชก.2565/6 124 นางสาวพนิดา เรียงไร ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
7 ชก.2565/7 117 นางสาวโกลัญญา เรือนคำ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
8 ชก.2565/8 113 นางสาววริยา จันทร์แสน ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
9 ชก.2565/9 107 นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
10 ชก.2565/10 110 นางสาวเยาวภา ผูกจิต ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
11 ชก.2565/11 114 นายธีรากร คำอ่อน ร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
12 ชก.2565/12 119 นางสาวเมธาวี ศักดิ์สิทธิ์ ร้องเพลงไทยสากล รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
13 ชก.2565/13 117 นายจิรครินทร์ สมสวัสดิ์ ร้องเพลงไทยสากล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
14 ชก.2565/14 120 นายวรฤทธิ์ ชุ่มใจ ร้องเพลงไทยสากล เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
15 ชก.2565/15 198 นางสาวญานิกา ธรรมใจ ร้องเพลงไทยสากล เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
16 ชก.2565/16 108 นางสาวอมรรัตน์ บุตรแก้ว ร้องเพลงไทยสากล เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
17 ชก.2565/17 132 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 ชก.2565/18 116 นายม้าย นาคะพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 ชก.2565/19 119 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 ชก.2565/20 144 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 ชก.2565/21 115 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 ชก.2565/22 125 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 ชก.2565/23 117 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 ชก.2565/24 133 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 ชก.2565/25 113 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 ชก.2565/26 115 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 ชก.2565/27 103 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 ชก.2565/28 116 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
29 ชก.2565/29 118 นายโภคิน ผัดขัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
30 ชก.2565/30 126 นายณภัทร ยะตาหิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
31 ชก.2565/31 125 นายณัฐวัฒน์ เขียวบุตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
32 ชก.2565/32 109 นายวรภัทร หนุนจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
33 ชก.2565/33 111 นายกิตติทัต เลิศรุจิพัชรกุล คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
34 ชก.2565/34 123 นายทิวากร ใจยวน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
35 ชก.2565/35 107 นายผดุงชาติ ศรีจันทราทร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
36 ชก.2565/36 102 นายพิเชษฐ์ไชย ติ๊บจ๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
37 ชก.2565/37 119 นายวันเฉลิม สุกใส คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
38 ชก.2565/38 105 นายกิตติศักดิ์ เหมืองอุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
39 ชก.2565/39 107 นายกฤตภาส อยู่สุ่ม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
40 ชก.2565/40 125 นายรัฐปกรณ์ เลาศรี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726