ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ญาณิศา แสงสง่า
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 124 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10797 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 124 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 งบ.0965/41 73 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
42 งบ.0965/42 77 นายชูเกียรติ สะปู แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
43 งบ.0965/43 86 นายณัฐกมล บทกลอน แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
44 งบ.0965/44 117 นายสงวน แก้วมูล แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
45 งบ.0965/45 76 นายพานิช อุ่นอก แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
46 งบ.0965/46 71 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
47 งบ.0965/47 91 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
48 งบ.0965/48 95 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
49 งบ.0965/49 91 นายเอกภพ ศรีรมย์ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
50 งบ.0965/50 66 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
51 งบ.0965/51 69 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
52 งบ.0965/52 94 นายเสกสรร เจาะจง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
53 งบ.0965/53 90 นายจตุพร อินแสง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
54 งบ.0965/54 81 นายกฤษณ์ พรมวัง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
55 งบ.0965/55 65 นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
56 งบ.0965/56 65 นายอภิรักษ์ ยอดสอน แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
57 งบ.0965/57 64 นายโกวิทย์ จุมพิศ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
58 งบ.0965/58 86 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
59 งบ.0965/59 102 นายสิทธิพร วังมณี แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
60 งบ.0965/60 68 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
61 งบ.0965/61 87 นายสัญญา จันเสนา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
62 งบ.0965/62 79 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
63 งบ.0965/63 78 นายนพดล ทองดวง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
64 งบ.0965/64 80 นายเฉลิมชัย คำอ่อน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
65 งบ.0965/65 86 นายไฉน โลชา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
66 งบ.0965/66 83 นายศักดิ์ระพี พริบไหว แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
67 งบ.0965/67 79 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
68 งบ.0965/68 88 ว่าที่ร.ต.สมพร สุธรรม แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
69 งบ.0965/69 71 นายศุภกร จริงแล้ว แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
70 งบ.0965/70 65 นายม้าย นาคะพงษ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
71 งบ.0965/71 69 นายประเทือง เจริญยิ่ง แผนกวิชาช่างแม่พิมพ์โลหะ พิมพ์
72 งบ.0965/72 91 ว่าที่ร.ต.จีรวัฒน์ ยืนมั่น แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
73 งบ.0965/73 83 นายวรวิทย์ วงค์บุญมา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
74 งบ.0965/74 68 นางสาวจุฑามาศ กาศสนุก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
75 งบ.0965/75 89 นายศุภชัย กระจ่างแก้ว แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
76 งบ.0965/76 76 นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสุข แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
77 งบ.0965/77 73 นายภาณุวรรษ แห่งพิษ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
78 งบ.0965/78 80 นายอดุล สีทอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์
79 งบ.0965/79 66 นายสมนึก ก่ายแก้ว แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์
80 งบ.0965/80 67 นายบัญชา ศรีทัน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726