ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 395 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 26429 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 395 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ทษ.2565/1 93 นายแดงต้อย คนธรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
2 ทษ.2565/2 92 นายกิตติ ไตรทิพยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
3 ทษ.2565/3 88 นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
4 ทษ.2565/4 88 นายเอกชัย ศรชัย คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
5 ทษ.2565/5 75 ว่าที่ ร.ต.ธีรพงศ์ วงค์ตวัน คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
6 ทษ.2565/6 88 นายพิชยะ อุ่นอก คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
7 ทษ.2565/7 81 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
8 ทษ.2565/8 77 นายจิตรภาณุ หงษ์หนึ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
9 ทษ.2565/9 81 นางสาวอรพรรณ มีศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
10 ทษ.2565/10 87 นางสาวจิตาภา พอสม คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พิมพ์
11 ทษ.2565/11 91 นายพิชยะ อุ่นอก ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
12 ทษ.2565/12 96 นายกมลชัย แห่งพิษ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
13 ทษ.2565/13 118 นายธนภัทร สืบแก้ว นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
14 ทษ.2565/14 78 นายธนบูรณ์ มุตเจริญ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
15 ทษ.2565/15 77 นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
16 ทษ.2565/16 92 นายกฤติภัทร ชมเชย นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
17 ทษ.2565/17 96 นายณัฐชนน พรวญหาญ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
18 ทษ.2565/18 90 นายปรเมศวร์ แก้วอินัง นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
19 ทษ.2565/19 80 นางสาวอรพรรณ มีศิลป์ ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
20 ทษ.2565/20 100 นายพีรพัฒน์ ธนัญชัย นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
21 ทษ.2565/21 84 นายฐิติพัฒน์ ดอนดง นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
22 ทษ.2565/22 100 นายกิตติพงศ์ วิโจทุจ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
23 ทษ.2565/23 72 นางสาวจิตาภา พอสม ครูผู้ควบคุม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
24 ทษ.2565/24 107 นายนิติธาดา ยุศภา นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
25 ทษ.2565/25 85 นายต้นตระการ โพธิ์ถาวร นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
26 ทษ.2565/26 90 นายนันทวัฒน์ เมฆอากาศ นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
27 ทษ.2565/27 69 นายจักรภัทร เรืองทอง นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
28 ทษ.2565/28 76 นายภาณุพงศ์ สง่ากูล นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
29 ทษ.2565/29 78 นายกิตตินันท์ กิตติวงศ์วาน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
30 ทษ.2565/30 76 นายกิตติศักดิ์ วิโจทุจ นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์
31 ทษ.2565/31 83 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
32 ทษ.2565/32 88 นายกิตตินันท์ วุฒิ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
33 ทษ.2565/33 73 นายณัฐนนท์ ปัญญาไว นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
34 ทษ.2565/34 102 นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
35 ทษ.2565/35 79 นายจิตรภาณุ หงษ์หนึ่ง ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
36 ทษ.2565/36 74 นายสุทธิพงษ์ ตาคำสา นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
37 ทษ.2565/37 90 นายธนกฤต จันละคร นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
38 ทษ.2565/38 82 นายเมธวิน ภักดีโต นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
39 ทษ.2565/39 90 นางสาวอรพรรณ มีศิลป์ ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
40 ทษ.2565/40 79 นายชนกันต์ เย็นใจ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726