ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 456 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 31130 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 456 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
361 จส.2565/361 76 นายวาคิม คำพา นักศึกษา พิมพ์
362 จส.2565/362 59 นายธาดาพงศ์ สันป่าแก้ว นักศึกษา พิมพ์
363 จส.2565/363 77 นายยศภัทร ซ้องกา นักศึกษา พิมพ์
364 จส.2565/364 67 นายสัมพันธ์ ขระเขื่อน นักศึกษา พิมพ์
365 จส.2565/365 82 นายชาตรี พองาม นักศึกษา พิมพ์
366 จส.2565/366 60 นายนิโรธ ลาดไร่ นักศึกษา พิมพ์
367 จส.2565/367 84 นายภูธเนศ ถุงแก้ว นักศึกษา พิมพ์
368 จส.2565/368 82 นายอัครพนธ์ บุญมาภิ นักศึกษา พิมพ์
369 จส.2565/369 74 นายภาณุพงศ์ ยินดี นักศึกษา พิมพ์
370 จส.2565/370 81 นายภาณุพงศ์ รุ่งเรือง นักศึกษา พิมพ์
371 จส.2565/371 74 นายพันธวิชญ์ ศิลาแก้ว นักศึกษา พิมพ์
372 จส.2565/372 85 นายนนทภัท ต๊ะชุ่ม นักศึกษา พิมพ์
373 จส.2565/373 79 นายจตุรพร เสนาธรรม นักศึกษา พิมพ์
374 จส.2565/374 63 นายสุภกินห์ ศรีวิชัย นักศึกษา พิมพ์
375 จส.2565/375 73 นายวรฤทธิ์ สิทธิวีระกุล นักศึกษา พิมพ์
376 จส.2565/376 78 นายณัฐวุฒิ แสงสร้อย นักศึกษา พิมพ์
377 จส.2565/377 67 นายธนาธิป ประดับ นักศึกษา พิมพ์
378 จส.2565/378 63 นายปรเมษฐ์ ยาสุปิ นักศึกษา พิมพ์
379 จส.2565/379 58 นายบูรพา คำขาด นักศึกษา พิมพ์
380 จส.2565/380 81 นายศตวรรษ ชัยขันแก้ว นักศึกษา พิมพ์
381 จส.2565/381 72 นายสุทธิยุทธ หมุดเต็ม นักศึกษา พิมพ์
382 จส.2565/382 78 นายณัฐพล เจริญจิตต์ นักศึกษา พิมพ์
383 จส.2565/383 60 นายกิตติศักดิ์ กาศคำสุข นักศึกษา พิมพ์
384 จส.2565/384 62 นายธนาธิป ทะลิ นักศึกษา พิมพ์
385 จส.2565/385 61 นายกษิดิ์เดช โปร่งใจ นักศึกษา พิมพ์
386 จส.2565/386 88 นายอานนท์ ทรรมบุญ นักศึกษา พิมพ์
387 จส.2565/387 60 นายพุฒิพงษ์ ติ๊บอุด นักศึกษา พิมพ์
388 จส.2565/388 71 นายปัญญากร คำปินตา นักศึกษา พิมพ์
389 จส.2565/389 72 นายรพีภัทร การัตน์ นักศึกษา พิมพ์
390 จส.2565/390 74 นายภูริทัตต์ อินแก้ว นักศึกษา พิมพ์
391 จส.2565/391 71 นายอาทิตย์ กวางเต้น นักศึกษา พิมพ์
392 จส.2565/392 75 นายสิริมงคล ปุ๊ดถา นักศึกษา พิมพ์
393 จส.2565/393 64 นายพีรภัทร แก้วดำ นักศึกษา พิมพ์
394 จส.2565/394 59 นายรฐนนท์ กันทะเขียว นักศึกษา พิมพ์
395 จส.2565/395 57 นายวชิรวิทย์ สายทอง นักศึกษา พิมพ์
396 จส.2565/396 76 นายทวีกิจ พูทรัพย์ นักศึกษา พิมพ์
397 จส.2565/397 57 นายณัฐพงษ์ รังสิน นักศึกษา พิมพ์
398 จส.2565/398 56 นายทักษ์ดนัย อ้อยเฮิง นักศึกษา พิมพ์
399 จส.2565/399 54 นายอติชาติ ชาวเทิง นักศึกษา พิมพ์
400 จส.2565/400 63 นายอนุชา จักมา นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726