ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 35887 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
441 จส.2565/441 61 นายธนาธิป ยุทธแสน นักศึกษา พิมพ์
442 จส.2565/442 57 นายอนุชา อนุภาค นักศึกษา พิมพ์
443 จส.2565/443 77 นายคมชาญ ซ่อนกลิ่น นักศึกษา พิมพ์
444 จส.2565/444 59 นายสุริวุฒิ แสนหาญ นักศึกษา พิมพ์
445 จส.2565/445 87 นายกฤษฎากร คำปา นักศึกษา พิมพ์
446 จส.2565/446 68 นายชลสิน สำนักโนน นักศึกษา พิมพ์
447 จส.2565/447 56 นายสรานุวัฒน์ พรหมเมศ นักศึกษา พิมพ์
448 จส.2565/448 81 นายอภิชาติ อิ่นแก้ว นักศึกษา พิมพ์
449 จส.2565/449 64 นายพีรภที ชมภูมิ่ง นักศึกษา พิมพ์
450 จส.2565/450 81 นายเมธาวี กาไว นักศึกษา พิมพ์
451 จส.2565/451 58 นายปิยะ สุขเจริญพร นักศึกษา พิมพ์
452 จส.2565/452 52 นายชาคริต วรรณกลึง นักศึกษา พิมพ์
453 จส.2565/453 61 นายธนวันต์ กันทะเขียว นักศึกษา พิมพ์
454 จส. 15 พิมพ์
455 จส. 12 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726