ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 458 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 33504 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 458 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
121 จส.2565/121 71 นางสาวณัฐธิดา แหลมหลวง นักศึกษา พิมพ์
122 จส.2565/122 84 นางสาวกฤติยา หอมญาติ นักศึกษา พิมพ์
123 จส.2565/123 81 นายอิทธิพล เมืองฤทธิ์ นักศึกษา พิมพ์
124 จส.2565/124 68 นางสาวอภิญญา เสียงเอก นักศึกษา พิมพ์
125 จส.2565/125 64 นายชาญวุฒิ ชาวนา นักศึกษา พิมพ์
126 จส.2565/126 64 นายชัยพฤกษ์ เงอเลอะ นักศึกษา พิมพ์
127 จส.2565/127 64 นายธนารัตน์ ร่องบอน นักศึกษา พิมพ์
128 จส.2565/128 59 นางสาวธีรดา นวลวงค์ นักศึกษา พิมพ์
129 จส.2565/129 71 นางสาวศุภารนันท์ ธิติรัตนวรกุล นักศึกษา พิมพ์
130 จส.2565/130 64 นางสาวบุสรา คานน้อย นักศึกษา พิมพ์
131 จส.2565/131 88 นายชวลิต ขัดแสนจักร์ นักศึกษา พิมพ์
132 จส.2565/132 83 นายพีรพงษ์ ทิพย์โสด นักศึกษา พิมพ์
133 จส.2565/133 115 นายดนุเทพ เทพยศ ครูผู้สอน พิมพ์
134 จส.2565/134 82 นางสาวณัฐพร ตันมา นักศึกษา พิมพ์
135 จส.2565/135 63 นายฐิติวัฒน์ ชัยนนถี นักศึกษา พิมพ์
136 จส.2565/136 59 นายศุภวัฒน์ ถิ่นศรี นักศึกษา พิมพ์
137 จส.2565/137 61 นายปิยะพงษ์ เงาะหวาน นักศึกษา พิมพ์
138 จส.2565/138 71 นายธนาภัทร ตาคำ นักศึกษา พิมพ์
139 จส.2565/139 121 นางสาวศตพร เทพนิมิตร นักศึกษา พิมพ์
140 จส.2565/140 79 นายณัฐกานต์ ขอบรูป นักศึกษา พิมพ์
141 จส.2565/141 65 นายจารุวัฒน์ ทองปลิว นักศึกษา พิมพ์
142 จส.2565/142 82 นางสาวกัลยรัตน์ แก้วกัน นักศึกษา พิมพ์
143 จส.2565/143 82 นางสาวจิรนันท์ จันตาเขียว นักศึกษา พิมพ์
144 จส.2565/144 83 นางสาวอรปรียา นาคา นักศึกษา พิมพ์
145 จส.2565/145 74 นางสาวเขมิกา เพ็ชเก่า นักศึกษา พิมพ์
146 จส.2565/146 88 นายพีระพงษ์ แสงสว่าง นักศึกษา พิมพ์
147 จส.2565/147 77 นายจตุพล เมฆอากาศ นักศึกษา พิมพ์
148 จส.2565/148 77 นางสาวฐิตวัณ คงเจริญ นักศึกษา พิมพ์
149 จส.2565/149 75 นายนครินทร์ เทียนทอง นักศึกษา พิมพ์
150 จส.2565/150 76 นางสาวดุษยา วิจารย์ นักศึกษา พิมพ์
151 จส.2565/151 58 นายบูลกิต สุทธพัน นักศึกษา พิมพ์
152 จส.2565/152 53 นายจิรภัทร ธงสิบสอง นักศึกษา พิมพ์
153 จส.2565/153 57 นางสาวประกายพรรณ พลอินต๊ะ นักศึกษา พิมพ์
154 จส.2565/154 66 นายสงกรานต์ สารีสุข นักศึกษา พิมพ์
155 จส.2565/155 55 นายรัชชานนท์ ใจปัญญา นักศึกษา พิมพ์
156 จส.2565/156 76 นายธวัชชัย เศวตปวิช ครูผู้รับผิดชอบ พิมพ์
157 จส.2565/157 51 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย ครูผู้รับผิดชอบ พิมพ์
158 จส.2565/158 73 นายเทเวศร์ คุณาคำ นักศึกษาฝึกสอน พิมพ์
159 จส.2565/159 55 นายธีรพัทธ์ ถ้อยคำ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
160 จส.2565/160 62 นายนายปรเมษฐ์ สีวงค์ยาง นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726