ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กรอกข้อมูลระบบบริหารการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ E-Project

กรอกข้อมูลระบบบริหารการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ E-Project

หน่วยงาน : งานวางแผนและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง 18 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : โชติมา ธรรมสอน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 54 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5456 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 54 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ผ.2565/1 118 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
2 ผ.2565/2 108 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ พิมพ์
3 ผ.2565/3 111 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ พิมพ์
4 ผ.2565/4 89 นางสาวเกษกรจันทร์ วันมหาใจ พิมพ์
5 ผ.2565/5 86 นายยุทนนท์ กาคำ พิมพ์
6 ผ.2565/6 100 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล พิมพ์
7 ผ.2565/7 87 นายเฉลิมชัย คำอ่อน พิมพ์
8 ผ.2565/8 82 นายสิงหา วัฒนาเสาวลักษณ์ พิมพ์
9 ผ.2565/9 99 นางวราภรณ์ อริวรรณา พิมพ์
10 ผ.2565/10 93 นางสาวธัญวรัตม์ จัดของ พิมพ์
11 ผ.2565/11 105 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
12 ผ.2565/12 118 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
13 ผ.2565/13 111 นางสาวอิริยา ผายาว พิมพ์
14 ผ.2565/14 111 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน พิมพ์
15 ผ.2565/15 84 นายนพดล คำเขียว พิมพ์
16 ผ.2565/16 117 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง พิมพ์
17 ผ.2565/17 82 นางสาวศุภลักษณา วงศ์ศิริ พิมพ์
18 ผ.2565/18 93 นายกิตติศักดิ์ คำผัด พิมพ์
19 ผ.2565/19 82 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง พิมพ์
20 ผ.2565/20 96 นายเสฎธวุฒิ สารบุรุษ พิมพ์
21 ผ.2565/21 117 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ พิมพ์
22 ผ.2565/22 110 นายนพดล ฟุ่มเฟือย พิมพ์
23 ผ.2565/23 128 นายกิติกร แสนย่าง พิมพ์
24 ผ.2565/24 93 นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต พิมพ์
25 ผ.2565/25 161 นายดนุเทพ เทพยศ พิมพ์
26 ผ.2565/26 109 นายทวี ปวงจันทร์ พิมพ์
27 ผ.2565/27 114 นายนพดล ทองดวง พิมพ์
28 ผ.2565/28 77 ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา คงมั่น พิมพ์
29 ผ.2565/29 80 นายมงคล อินทรประดิษฐ พิมพ์
30 ผ.2565/30 152 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช พิมพ์
31 ผ.2565/31 95 นางสาวจุฑามาศ กาศสนุก พิมพ์
32 ผ.2565/32 79 นายภาณุพงค์ มหาวงค์ พิมพ์
33 ผ.2565/33 101 นางสาวกัลยา ใจหมั้น พิมพ์
34 ผ.2565/34 91 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
35 ผ.2565/35 114 นายพงษ์เดช เรียนละหงษ์ พิมพ์
36 ผ.2565/36 81 นางสาวกุสุมา สุดใจ พิมพ์
37 ผ.2565/37 112 นางสุจีรา ตันมา พิมพ์
38 ผ.2565/38 86 นางสาวเยาวเรศ มะทะ พิมพ์
39 ผ.2565/39 108 นางสาวพัณณ์ปาภัช ชุมภูราษฎร์ พิมพ์
40 ผ.2565/40 85 นางศรัญญา เงินทิพย์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726