ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 15 พฤษภาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 85 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4965 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 85 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ศปต.2566/41 52 นายนนทวัฒน์ ดวงใน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
42 ศปต.2566/42 48 นายณัฐพงศ์ อวยชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
43 ศปต.2566/43 55 นายภูวฤทธิ์ มุกมะนี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
44 ศปต.2566/44 54 นายสัมพันธ์ ขระเขื่อน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
45 ศปต.2566/45 46 นายธนาธิป ทะลิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
46 ศปต.2566/46 55 นายวัชรพล อริยะวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
47 ศปต.2566/47 53 นายภูธเนศ ถุงแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
48 ศปต.2566/48 54 นายอภิวิชช์ ชะลอม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
49 ศปต.2566/49 43 นายปิยพัทธ์ ถือคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
50 ศปต.2566/50 59 นายภัทราวุธ พรหมสุวรรณ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
51 ศปต.2566/51 48 นายพงศพัศ วังใน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
52 ศปต.2566/52 52 นายศุภชัย​ ใจ​มูล​ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
53 ศปต.2566/53 68 นายกิตติพล อินทา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
54 ศปต.2566/54 49 นายวิทวัส เทพปิตุพงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
55 ศปต.2566/55 50 นายธวัชชัย จะทำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
56 ศปต.2566/56 69 นางสาวอินทิรา ภูพันนา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
57 ศปต.2566/57 53 นายกฤตานนท์ อินทะวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
58 ศปต.2566/58 52 นายโอภาส รักวงษ์ไทย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
59 ศปต.2566/59 43 นายศุภกร บัวใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
60 ศปต.2566/60 45 นายพีรณัฐ สวนอ้อย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
61 ศปต.2566/61 49 นายกิตติศักดิ์ แหลมเลิศ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
62 ศปต.2566/62 38 นายภูมินัฐ อะทะตัน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
63 ศปต.2566/63 45 นายภาณุวัฒน์ วงค์สูง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
64 ศปต.2566/64 61 นายชนาธิป บุญชุม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
65 ศปต.2566/65 52 นายณัฐพงษ์ ขวัญเปี้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
66 ศปต.2566/66 60 นายศุภสัณห์ มะโต นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
67 ศปต.2566/67 54 นายจิตรภานุ ปันแอ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
68 ศปต.2566/68 51 นายณัฐนนท์ อินตุ้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
69 ศปต.2566/69 53 นายวสิษฐ์พล บุญปัน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
70 ศปต.2566/70 66 นายธนัทชนก ฉันทา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
71 ศปต.2566/71 49 นายชุติพนธ์ จันฝาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
72 ศปต.2566/72 52 นายภูริวัฒน์ ฝึกหัด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
73 ศปต.2566/73 48 นางสาวสกาวดี หล้าเอ้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
74 ศปต.2566/74 55 นางสาวศศิประภา นคนันทินี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
75 ศปต.2566/75 45 นายอัษฎากาญน์ วรรณพรหม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
76 ศปต.2566/76 49 นายชโยดม เต็งพานิชกุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
77 ศปต.2566/77 51 นายกิตติศักดิ์ มาตรมนตรี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
78 ศปต.2566/78 43 นายพนมหัตถ์ การินทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
79 ศปต.2566/79 57 นายกิตติศักดิ์ จันทร์สระบัว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
80 ศปต.2566/80 40 นายภัทรวัฒน์ จินดามงคล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726