ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 32 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2952 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 32 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2566/1 62 นายบูรพา พิกุลขาว พิมพ์
2 PTC.2566/2 68 นายสุรวีร์ แบนมา พิมพ์
3 PTC.2566/3 67 นายสุทธิพงศ์ เมืองมูล พิมพ์
4 PTC.2566/4 73 นายรัฐพล แผ้วผุด พิมพ์
5 PTC.2566/5 70 นายกิตติกรณ์ คำยวง พิมพ์
6 PTC.2566/6 67 นายชินดนัย ใจมา พิมพ์
7 PTC.2566/7 72 นายปิยวัฒน์ ชูรัตน์ พิมพ์
8 PTC.2566/8 86 นายพัทธกานต์ กัญญะมี พิมพ์
9 PTC.2566/9 62 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์จันทร์ พิมพ์
10 PTC.2566/10 77 นายคมกฤช ม่วงเกตุ พิมพ์
11 PTC.2566/11 63 นายขัณฑรัฐ กระสาย พิมพ์
12 PTC.2566/12 65 นายตันติยาวัติ ตันอุดม พิมพ์
13 PTC.2566/13 60 นายส่งศักดิ์ เชิดอยู่ พิมพ์
14 PTC.2566/14 57 นายธนโชติ วิกาหะ พิมพ์
15 PTC.2566/15 54 นายกลยุทธ์ เกียรติสิริรักษ์ พิมพ์
16 PTC.2566/16 72 นายธนภูมิ ดีประเสริฐ พิมพ์
17 PTC.2566/17 70 นายณัฐพล เขื่อนแก้ว พิมพ์
18 PTC.2566/18 66 นายอนันตชัย อ่อนน้อม พิมพ์
19 PTC.2566/19 87 นายธนาธิป ยุทธแสน พิมพ์
20 PTC.2566/20 65 นายกษิฎิษส์ นิลน์ภักดิ์ดี พิมพ์
21 PTC.2566/21 66 นายณัฐพล เย็นเกษม พิมพ์
22 PTC.2566/22 82 นายสมศักดิ์ แก่นคำ พิมพ์
23 PTC.2566/23 55 นายนครินทร์ ชีลำ พิมพ์
24 PTC.2566/24 76 นายรพีพงศ์ พลแหลม พิมพ์
25 PTC.2566/25 72 นายธราเทพ คิดชอบ พิมพ์
26 PTC.2566/26 74 นายโชติชยุตม์ สันใส พิมพ์
27 PTC.2566/27 65 นายธนกฤต มามี พิมพ์
28 PTC.2566/28 65 นายคมกริช ดวงตาคำ พิมพ์
29 PTC.2566/29 65 นายชิตพล กาวีเปิบ พิมพ์
30 PTC.2566/30 57 นายเมธิชัย พญาไชย พิมพ์
31 PTC.2566/31 78 นายธนพงศ์ มังกรณ์ พิมพ์
32 PTC. 36 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726