ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 13 มิถุนายน 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 133 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 9320 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 133 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วท.พร./001 103 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
2 วท.พร./002 69 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
3 วท.พร./003 67 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
4 วท.พร./004 97 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
5 วท.พร./005 71 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
6 วท.พร./006 76 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
7 วท.พร./007 74 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
8 วท.พร./008 77 นายผดุง สีเขียว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
9 วท.พร./009 76 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
10 วท.พร./0010 77 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
11 วท.พร./0011 74 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
12 วท.พร./0012 86 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
13 วท.พร./0013 68 นางสนทยา คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
14 วท.พร./0014 71 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
15 วท.พร./0015 74 นางสิรินาฎ เลือดนักรบ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
16 วท.พร./0016 80 นางวราภรณ์ อริวรรณา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
17 วท.พร./0017 72 นายธวัชชัย เศวตปวิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 วท.พร./0018 64 นายทวิช พรมท้าว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 วท.พร./0019 84 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 วท.พร./0020 70 นายนิรันดร์ แก้วน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 วท.พร./0021 82 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 วท.พร./0022 76 นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 วท.พร./0023 74 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 วท.พร./0024 62 นายวงศกร สุนทรแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 วท.พร./0025 81 นายกรรณ เสาร์แดน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 วท.พร./0026 76 นายเทเวศร์ คุณาคำ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 วท.พร./0027 60 นางสาวกัลยารัตน์ แขมน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 วท.พร./0028 72 นางสาวปิยธิดา ทาสีดำ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
29 วท.พร./0029 64 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
30 วท.พร./0030 74 นายวันชัย คิดศรี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
31 วท.พร./0031 67 นายวีระชาติ ขวดแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
32 วท.พร./0032 66 นางสาวรัตติกาล สุทะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
33 วท.พร./0033 77 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
34 วท.พร./0034 71 นายอำนาจ รัตนดอนดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
35 วท.พร./0035 57 นางสุจีรา ตันมา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
36 วท.พร./0036 53 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
37 วท.พร./0037 71 นายนิติปกรณ์ วงศ์จำปา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
38 วท.พร./0038 58 นายนราวิชญ์ ฟูแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
39 วท.พร./0039 77 นายปิยะวรพัฒน์ ยอดดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
40 วท.พร./0040 59 นายฐากร เพ็ญประภดา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726