ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างสำรวจ
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายชูเกียรติ สะปู
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 76 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4584 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 76 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชร.2566/1 61 ทีม เพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 ชร.2566/2 68 นายปริทัศน์ บุญประสม ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
3 ชร.2566/3 54 นายภาณุ ทาปา ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
4 ชร.2566/4 58 นายภาสกร สายทอง ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
5 ชร.2566/5 55 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ ครูผู้ควบคุม ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
6 ชร.2566/6 67 นายชูเกียรติ สะปู ครูผู้ควบคุม ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
7 ชร.2566/7 56 นายณัฐกมล บทกลอน ครูผู้ควบคุม ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
8 ชร.2566/8 62 ทีม งานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
9 ชร.2566/9 71 นายรัฐพล แผ้วผุด ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
10 ชร.2566/10 102 นายตันติยาวัติ ตันอุม ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
11 ชร.2566/11 61 นายปิยวัฒน์ ชูรัตน์ ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
12 ชร.2566/12 75 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง ครูผู้ควบคุม ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
13 ชร.2566/13 62 นายธกฤต ยอดสอน ครูผู้ควบคุม ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิมพ์
14 ชร.2566/14 50 ทีม ก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิมพ์
15 ชร.2566/15 73 นายมนัสวี กันทิเศษ ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิมพ์
16 ชร.2566/16 62 นายนภัส ชัยนนถี ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิมพ์
17 ชร.2566/17 64 นายธนากร จันทร์กระจ่าง ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิมพ์
18 ชร.2566/18 69 นายเฉลิมบุตร แคหอม ครูผู้ควบคุม ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิมพ์
19 ชร.2566/19 65 นายวงศกร สุนทรแก้ว ครูผู้ควบคุม ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิมพ์
20 ชร.2566/20 69 นายนพฤทธิ์ มะณีวอ ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
21 ชร.2566/21 67 นายอัมรัตน์ กิติเงิน ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
22 ชร.2566/22 64 นายกรกฤต สารดี ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
23 ชร.2566/23 59 นายณัทกร วงษ์ยอด ครูผู้ควบคุม ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
24 ชร.2566/24 49 นายอภิสิทธิ์ ธนูแก้ว ครูผู้ควบคุม ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
25 ชร.2566/25 63 นายวราวิทย์ โยธาดี ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
26 ชร.2566/26 60 นายนครินทร์ ชีลำ ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
27 ชร.2566/27 58 นายชัยชนก ปันธิ ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
28 ชร.2566/28 59 นายเอก อารินทร์ ครูผู้ควบคุม ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
29 ชร.2566/29 64 นายฤทธิชัย เป็กทอง ครูผู้ควบคุม ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
30 ชร.2566/30 46 นายภานุวัฒน์ ดังดี ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
31 ชร.2566/31 70 นายอานุภาพ รัตนชมภู ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
32 ชร.2566/32 59 นายสุทธิภัทร ธะนะ ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
33 ชร.2566/33 62 นายพิชยะ อุ่นอก ครูผู้ควบคุม ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
34 ชร.2566/34 70 นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม ครูผู้ควบคุม ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
35 ชร.2566/35 69 นายณัฐภูมิ ราชจินดา ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
36 ชร.2566/36 69 นายชนาธิป สาใจ ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
37 ชร.2566/37 56 นายชาญณรงค์ พรมปันดิ ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
38 ชร.2566/38 70 นายเฉลิมชัย คำอ่อน ครูผู้ควบคุม ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
39 ชร.2566/39 53 นายนพดล ทองดวง ครูผู้ควบคุม ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
40 ชร.2566/40 65 นายศักดิ์ระพี พริบไหว ครูผู้ควบคุม ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726