ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
วัน/เดือน/ปี : 15 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 60 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3860 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 60 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 FIXIT.2566/41 67 นายสิทธิศักดิ์ สีแก้ว พิมพ์
42 FIXIT.2566/42 48 นายรัฐนนท์ สอนอินทร์ตะ พิมพ์
43 FIXIT.2566/43 52 นายคณิศร มะโนรส พิมพ์
44 FIXIT.2566/44 47 นายกิติภูมิ ทานะแจ่ม พิมพ์
45 FIXIT.2566/45 64 นายเอื้ออังกูร รัตนดอนดี พิมพ์
46 FIXIT.2566/46 61 นายธนากร กาศสกุล พิมพ์
47 FIXIT.2566/47 68 นายธนพนธ์ พันเชิง พิมพ์
48 FIXIT.2566/48 68 นายศุภดิตถ์ พรหมรักษ์ พิมพ์
49 FIXIT.2566/49 71 นายธีรศักดิ์ โทหล้า พิมพ์
50 FIXIT.2566/50 63 นายณัฐปคัลภ์ พุ่มนาค พิมพ์
51 FIXIT.2566/51 44 นายคงวุฒิ เครื่องผง พิมพ์
52 FIXIT.2566/52 61 นางสาววรัชยา เผ่าพันธุ์ พิมพ์
53 FIXIT.2566/53 57 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ พิมพ์
54 FIXIT.2566/54 51 นายกฤษณ์ พรมวัง พิมพ์
55 FIXIT.2566/55 50 นางสาวสุภารัตน์ ชะม้าย พิมพ์
56 FIXIT.2566/56 57 นายธนธรณ์ บัวขาว พิมพ์
57 FIXIT. 13 พิมพ์
58 FIXIT. 8 พิมพ์
59 FIXIT. 6 พิมพ์
60 FIXIT. 5 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726