ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 506 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 26075 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 506 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 หส.2566/1 77 นายอภิชาติ อุตส่าห์ พิมพ์
2 หส.2566/2 68 นายสัณห์ฤทัย ธิราช พิมพ์
3 หส.2566/3 64 นายชัยภัทร บ่อคำ พิมพ์
4 หส.2566/4 67 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
5 หส.2566/5 56 นายวัชรพล อภัยกาวี พิมพ์
6 หส.2566/6 57 นายเอกปภพ รองพินิจ พิมพ์
7 หส.2566/7 73 นายวงศกร นาตั๋น พิมพ์
8 หส.2566/8 70 นายณัฐภัทร คำยวง พิมพ์
9 หส.2566/9 58 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
10 หส.2566/10 56 นายวรภัทร ขันแก้ว พิมพ์
11 หส.2566/11 57 นายเสฏฐวุฒิ คำมี พิมพ์
12 หส.2566/12 56 นายธนโชติ หลงสกุล พิมพ์
13 หส.2566/13 61 นายอัฐฎาวุธ กุสวดี พิมพ์
14 หส.2566/14 65 นายกิตติภัฏ รังษี พิมพ์
15 หส.2566/15 58 นายณัฐพงษ์ ลำใย พิมพ์
16 หส.2566/16 55 นายวีรวัฒน์ อภัยกาวี พิมพ์
17 หส.2566/17 68 นายกฤษฎา วรินทร์ พิมพ์
18 หส.2566/18 63 นายชัยพรรด์ แสงอ่อน พิมพ์
19 หส.2566/19 56 นายธีภัทร สามคำลือ พิมพ์
20 หส.2566/20 53 นายภาณุพงศ์ จันตา พิมพ์
21 หส.2566/21 61 นายชัยธวัช ถิ่นถา พิมพ์
22 หส.2566/22 59 นายธนภัทร ฉิมนอก พิมพ์
23 หส.2566/23 64 นายคุณานนต์ ใจเที่ยงตรง พิมพ์
24 หส.2566/24 64 นายจักริน คงสมพุฒ พิมพ์
25 หส.2566/25 55 นายเจตนิพัทธ์ นันทแขม พิมพ์
26 หส.2566/26 64 นายปิยะภัทร กาศโอสถ พิมพ์
27 หส.2566/27 58 นายดนัยภัทร โพธิจันทร์ พิมพ์
28 หส.2566/28 60 นายเกียรติพงษ์ วังสมบัติ พิมพ์
29 หส.2566/29 56 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
30 หส.2566/30 55 นายพุทธิพงศ์ สง่าเมือง พิมพ์
31 หส.2566/31 62 นายชิษณุพงศ์ เชียงสิน พิมพ์
32 หส.2566/32 85 นายณัฐพงษ์ เหมืองหม้อ พิมพ์
33 หส.2566/33 55 นายกรวีร์ พรหมศิริแสน พิมพ์
34 หส.2566/34 64 นายพชรพล หอมรส พิมพ์
35 หส.2566/35 60 นายบูรพา ผูกจิต พิมพ์
36 หส.2566/36 43 นายจิตติพงศ์ ท้าวตน พิมพ์
37 หส.2566/37 59 นายรัชชานนท์ ดาวนันท์ พิมพ์
38 หส.2566/38 58 นายธนพงศ์ มังกรณ์ พิมพ์
39 หส.2566/39 56 นายพุฒิเมธ คนธรรพ์ พิมพ์
40 หส.2566/40 64 นายธนภูมิ ดีประเสริฐ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726