ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 29650 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 หส.2566/81 51 นายธิติยะ ประกาศ พิมพ์
82 หส.2566/82 63 นายพงศธร น้อยนิตย์ พิมพ์
83 หส.2566/83 66 นายณัฐนุรินทร์ อินต๊ะเขื่อน พิมพ์
84 หส.2566/84 53 นายชินาธิป โยปัง พิมพ์
85 หส.2566/85 78 นายปัญญากร คำปินตา พิมพ์
86 หส.2566/86 53 นายภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์ พิมพ์
87 หส.2566/87 59 นายรัฐชัย เชื้อทอง พิมพ์
88 หส.2566/88 46 นายอภิวิชญ์ ทาวัน พิมพ์
89 หส.2566/89 68 นายภูริทัตต์ อินแก้ว พิมพ์
90 หส.2566/90 57 นายธนาธิป ยุทธแสน พิมพ์
91 หส.2566/91 40 นายธนวันต์ กันทะเขียว พิมพ์
92 หส.2566/92 61 นายภานุวัฒน์ เชียงซิน พิมพ์
93 หส.2566/93 53 นายณัฐนนท์ ชัยยะ พิมพ์
94 หส.2566/94 62 นายโชติชยุตม์ สัพโส พิมพ์
95 หส.2566/95 52 นายศุภโชค ใจเฉพาะ พิมพ์
96 หส.2566/96 61 นายจุลจักร วดีอินทวงศ์ พิมพ์
97 หส.2566/97 62 นายกฤษกร ขอนดอก พิมพ์
98 หส.2566/98 59 นายณัฐพงษ์ รังสิน พิมพ์
99 หส.2566/99 56 นายกษิฎิศส์ นิลน์ภักส์ดี พิมพ์
100 หส.2566/100 60 นายปิยะ สุขเจริญพร พิมพ์
101 หส.2566/101 53 นายอัษฎาวุธ วรรณา พิมพ์
102 หส.2566/102 58 นายอานนท์ ทรรมบุญ พิมพ์
103 หส.2566/103 55 นายอนันตชัย อ่อนน้อม พิมพ์
104 หส.2566/104 69 นายพุฒิพงษ์ ติ๊บอุด พิมพ์
105 หส.2566/105 57 นายอาทิตย์ กวางเต้น พิมพ์
106 หส.2566/106 71 นายปักษา ศรีใจ พิมพ์
107 หส.2566/107 61 นายณัฐดนัย ดอกผึ้ง พิมพ์
108 หส.2566/108 59 นายสิรวิชญ์ เครื่องแก้ว พิมพ์
109 หส.2566/109 67 นายชลสิน สำนักโนน พิมพ์
110 หส.2566/110 65 นายปฏิภาณ แก้วแสนพรหม พิมพ์
111 หส.2566/111 50 นายอานนท์ ต้นฟู พิมพ์
112 หส.2566/112 66 นายสุวัฒธิชัย ยะยวง พิมพ์
113 หส.2566/113 73 นายพงศกร หงษ์ระนัย พิมพ์
114 หส.2566/114 65 นายอรรจกร อินทร์สอน พิมพ์
115 หส.2566/115 61 นายเจตนิพัทธ์ หลงฤทธิ์ พิมพ์
116 หส.2566/116 63 นายธนกฤต มามี พิมพ์
117 หส.2566/117 55 นายสุริวุฒิ แสนหาญ พิมพ์
118 หส.2566/118 55 นายทวีกิจ พูทรัพย์ พิมพ์
119 หส.2566/119 64 นายธนวันต์ เวียงนาค พิมพ์
120 หส.2566/120 68 นายภัทรพล ทองประไพ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726