ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 506 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 26073 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 506 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
161 หส.2566/161 53 นายรัฐภูมิ ราษฎร์เจริญ พิมพ์
162 หส.2566/162 62 นายสรณัส จีกัน พิมพ์
163 หส.2566/163 45 นายปัญญพัฒน์ อยู่สุข พิมพ์
164 หส.2566/164 54 นายวายุพัทธ์ ใหม่เทวิน พิมพ์
165 หส.2566/165 59 นายอยุทธ์ อินต๊ะคำ พิมพ์
166 หส.2566/166 49 นายกันตธีร์ อ่อนน้อม พิมพ์
167 หส.2566/167 48 นายอิทธิพัทธิ์ ดวงเทียน พิมพ์
168 หส.2566/168 48 นายสรวิชญ์ สอนใจ พิมพ์
169 หส.2566/169 47 นางสาวชลธิดา ธุระกิจ พิมพ์
170 หส.2566/170 38 นายธานี ลุงคำ พิมพ์
171 หส.2566/171 51 นางสาววริศรา จุมพิศ พิมพ์
172 หส.2566/172 51 นายวรากร ขัดสี พิมพ์
173 หส.2566/173 43 นายภาคภูมิ ประเพณี พิมพ์
174 หส.2566/174 46 นายพชร อุตรพงศ์ พิมพ์
175 หส.2566/175 51 นายกันตินันท์ ยอดสาร พิมพ์
176 หส.2566/176 59 นายณัฐดนัย เดชงัด พิมพ์
177 หส.2566/177 52 นายวีรภัทร อินต๊ะวงค์ พิมพ์
178 หส.2566/178 53 นายทิเบต รังสุวรรณ์ พิมพ์
179 หส.2566/179 49 นายธนดล ผาสิงห์ พิมพ์
180 หส.2566/180 48 นายอนุภัทร ขันทองสลัก พิมพ์
181 หส.2566/181 40 นายฉัตรชัย คนเที่ยง พิมพ์
182 หส.2566/182 45 นายพีรพัฒน์ สายไหม พิมพ์
183 หส.2566/183 47 นายธนทัต เริ่มสุข พิมพ์
184 หส.2566/184 49 นายจิตติภูมิ หาญจิตต์ พิมพ์
185 หส.2566/185 47 นายพุฒิธร มากมาย พิมพ์
186 หส.2566/186 51 นายธนธรณ์ ซุนตระกูล พิมพ์
187 หส.2566/187 51 นายณัฐพล สุขเขื่อน พิมพ์
188 หส.2566/188 47 นายกฤษณะ ปัญญาเฉียบ พิมพ์
189 หส.2566/189 42 นายวรายุทธ แก้วสมนึก พิมพ์
190 หส.2566/190 39 นายเจษฎาภรณ์ วัลลังกา พิมพ์
191 หส.2566/191 39 นายอนุชิต สีขาว พิมพ์
192 หส.2566/192 51 นายณัฐชา ศรีศร พิมพ์
193 หส.2566/193 47 นายภัทรพล ผิวเขียว พิมพ์
194 หส.2566/194 43 นายจตุรภุช​ ​อิน​ใจ​ พิมพ์
195 หส.2566/195 49 นายชัยพัทธ์ ถิ่นสุข พิมพ์
196 หส.2566/196 61 นายภาคภูมิ มะโนนัย พิมพ์
197 หส.2566/197 45 นายธนวัฒน์ พรมมา พิมพ์
198 หส.2566/198 52 นายวัชรพล สวนเขื่อน พิมพ์
199 หส.2566/199 58 นายณัฐวุฒิ ดาวดึงษ์ พิมพ์
200 หส.2566/200 58 นายธีระศักดิ์ คำทิพย์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726