ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 29688 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
241 หส.2566/241 47 นายปรเมษฐ์ อินต๊ะวัง พิมพ์
242 หส.2566/242 47 นายกิตติพงษ์ เดชนาลักษณ์ พิมพ์
243 หส.2566/243 55 นายกฤษกร เหมืองสาม พิมพ์
244 หส.2566/244 52 นายสหรัฐ วงค์งาม พิมพ์
245 หส.2566/245 50 นายณัฐพล เย็นเกษม พิมพ์
246 หส.2566/246 59 นายสมศักดิ์ เเก่นคำ พิมพ์
247 หส.2566/247 42 นายปิยะพงษ์ เชื้อทอง พิมพ์
248 หส.2566/248 57 นายก้องภพ รังสิกุล พิมพ์
249 หส.2566/249 53 นายนวพัฒน์ หนูสังข์ พิมพ์
250 หส.2566/250 59 นายธีรเดช อินยะ พิมพ์
251 หส.2566/251 58 นายนัฐวุฒิ ฝากทอง พิมพ์
252 หส.2566/252 61 นายสายันต์ เหมะสิขัณฑกะ พิมพ์
253 หส.2566/253 53 นายเทพจินดา สุขดี พิมพ์
254 หส.2566/254 49 นายปรีชา กองรัมย์ พิมพ์
255 หส.2566/255 50 นายนันทิพัฒน์ ปรีชา พิมพ์
256 หส.2566/256 52 นายกิตติประพัฒน์ สีจาด พิมพ์
257 หส.2566/257 50 นางสาวชัญญานุช สิงห์คำ พิมพ์
258 หส.2566/258 61 นางสาวชัญญานี สิงห์คำ พิมพ์
259 หส.2566/259 55 นางสาวสาธิดา คำลือ พิมพ์
260 หส.2566/260 61 นายอภิรัตน์ ดีเสมอ พิมพ์
261 หส.2566/261 42 นายภูวนาฎ คำเครือ พิมพ์
262 หส.2566/262 60 นายธนกร ใจตั้ง พิมพ์
263 หส.2566/263 59 นายอชิตพล นันทะสาร พิมพ์
264 หส.2566/264 59 นายอภิชัย แจ่มผล พิมพ์
265 หส.2566/265 56 นายระพีพัฒน์ ตราทิพย์ พิมพ์
266 หส.2566/266 46 นายณัฐนนท์ วงค์สาย พิมพ์
267 หส.2566/267 61 นายเดชมงคล ถิ่นสุข พิมพ์
268 หส.2566/268 40 นายพีรพัฒน์ จิตรบุณย์ พิมพ์
269 หส.2566/269 52 นายณัฎฐกร สิงเห พิมพ์
270 หส.2566/270 50 นายภาณุวัฒน์ เวียงทอง พิมพ์
271 หส.2566/271 53 นายธนกร เฮียงกัน พิมพ์
272 หส.2566/272 40 นายอดิศร สิงห์สกุล พิมพ์
273 หส.2566/273 46 นายเอกพงค์ สารป๋ง พิมพ์
274 หส.2566/274 50 นายณัฐศาสตร์ ป้องกัน พิมพ์
275 หส.2566/275 51 นายธนวัต รัตนวงศ์ พิมพ์
276 หส.2566/276 49 นายณัฐวัฒน์ ฉิมสอาด พิมพ์
277 หส.2566/277 56 นายพงค์ภัค สงคราม พิมพ์
278 หส.2566/278 49 นายกฤษณะ ผัดขัน พิมพ์
279 หส.2566/279 60 นายปฏิภาณ มะโนนัย พิมพ์
280 หส.2566/280 59 นายคมกริช ดวงตาคำ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726