ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 506 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 26087 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 506 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
281 หส.2566/281 54 นายเมธิชัย พญาไชย พิมพ์
282 หส.2566/282 41 นายธนพัฒน์ ดอกประทุม พิมพ์
283 หส.2566/283 50 นายเจษฎากร ปัญญาไศย พิมพ์
284 หส.2566/284 49 นายพงศกร ยอดสอน พิมพ์
285 หส.2566/285 52 นายชิตพล กาวีเปิบ พิมพ์
286 หส.2566/286 46 นายนิธิกร พรน้อย พิมพ์
287 หส.2566/287 54 นายศุภดิตถ์ พรหมรักษ์ พิมพ์
288 หส.2566/288 46 นายเนติชัย ใจเที่ยงตรง พิมพ์
289 หส.2566/289 50 นายบุรธัช เนื่องกันยา พิมพ์
290 หส.2566/290 49 นายธีรศักดิ์ โทหล้า พิมพ์
291 หส.2566/291 47 นายเศรษฐโสธร เม่นคำ พิมพ์
292 หส.2566/292 51 นายไกรภพ แสนกือ พิมพ์
293 หส.2566/293 44 นางสาวกนกอร ยินดี พิมพ์
294 หส.2566/294 56 นางสาวกนกวรรณ สุทำ พิมพ์
295 หส.2566/295 49 นางสาวรสสุคนธ์ เชื้อสะอาด พิมพ์
296 หส.2566/296 54 นายหัสชัย กรีฬา พิมพ์
297 หส.2566/297 49 นายธนาวัฒน์ เมืองใจ พิมพ์
298 หส.2566/298 48 นางสาวปัณฑิตา ใจบุตร พิมพ์
299 หส.2566/299 47 นางสาวเกษสิรินทร์ ฟองย้อย พิมพ์
300 หส.2566/300 55 นายอนุวัติ แสงคำมี พิมพ์
301 หส.2566/301 51 นายกลยุทธ เกียรติสิริรักษ์ พิมพ์
302 หส.2566/302 48 นางสาวเมทินี ตุ้ยดา พิมพ์
303 หส.2566/303 58 นางสาวชุติกาญจน์ อยู่โต พิมพ์
304 หส.2566/304 68 นางสาวนวรัตน์ บุญชัย พิมพ์
305 หส.2566/305 42 นางสาวภัทราพร ยวงใจ พิมพ์
306 หส.2566/306 52 นางสาวแพรทองทา เสมาทอง พิมพ์
307 หส.2566/307 40 นางสาวขวัญสุดา ปัตตะเน พิมพ์
308 หส.2566/308 47 นายพิทวัส จิตผูก พิมพ์
309 หส.2566/309 56 นางสาววรรณภา ธัญเจริญ พิมพ์
310 หส.2566/310 43 นายจิรยุทธ บุญทร พิมพ์
311 หส.2566/311 46 นางสาวเสาวลักษณ์ สืบจากถิ่น พิมพ์
312 หส.2566/312 52 นางสาวรัชนก ศรีสกุลเมฆี พิมพ์
313 หส.2566/313 52 นางสาวปิ่นสุดา จันทบูรณ์ พิมพ์
314 หส.2566/314 46 นายคริษฐพงศ์ คำวงค์ พิมพ์
315 หส.2566/315 38 นางสาวศุภรัตน์ สุวรรณสารารักษ์ พิมพ์
316 หส.2566/316 40 นายชิษณุพงศ์ ใสสะอาด พิมพ์
317 หส.2566/317 50 นางสาวศศิวิมล พรมสาร พิมพ์
318 หส.2566/318 48 นายสุทธิพงศ์ ตาคำสา พิมพ์
319 หส.2566/319 45 นายกิตตินันท์ วุฒิ พิมพ์
320 หส.2566/320 50 นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726