ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 137 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 9122 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 137 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 บค.2566/42 65 นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ ครู วท.แพร่ พิมพ์
42 บค.2566/43 57 นางสาวปรินดา แก้วน้ำ ครู วท.แพร่ พิมพ์
43 บค.2566/44 61 นางสาวมาธวี กันทะสอน ครู วท.แพร่ พิมพ์
44 บค.2566/45 60 นายไฉน โลชา ครู วท.แพร่ พิมพ์
45 บค.2566/46 52 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ครู วท.แพร่ พิมพ์
46 บค.2566/47 55 นายโชติ มณีโชติ ครู วท.แพร่ พิมพ์
47 บค.2566/48 51 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ ครู วท.แพร่ พิมพ์
48 บค.2566/49 48 นายกิตติศักดิ์ คำผัด ครู วท.แพร่ พิมพ์
49 บค.2566/50 43 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู วท.แพร่ พิมพ์
50 บค.2566/51 49 นายทวี ปวงจันทร์ ครู วท.แพร่ พิมพ์
51 บค.2566/52 58 นายกิตติ ไตรทิพยากร ครู วท.แพร่ พิมพ์
52 บค.2566/53 61 นายดนุเทพ เทพยศ ครู วท.แพร่ พิมพ์
53 บค.2566/54 54 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล ครู วท.แพร่ พิมพ์
54 บค.2566/55 49 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย ครู วท.แพร่ พิมพ์
55 บค.2566/56 54 นายสมนึก วันละ ครู วท.แพร่ พิมพ์
56 บค.2566/57 53 นางสาวอิรยา ผายาว ครู วท.แพร่ พิมพ์
57 บค.2566/58 53 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ ครู วท.แพร่ พิมพ์
58 บค.2566/59 60 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ ครู วท.แพร่ พิมพ์
59 บค.2566/60 52 นายอดุล สีทอน ครู วท.แพร่ พิมพ์
60 บค.2566/61 64 นายสมนึก ก่ายแก้ว ครู วท.แพร่ พิมพ์
61 บค.2566/62 57 นายเอกชัย ศรชัย ครู วท.แพร่ พิมพ์
62 บค.2566/63 69 นายนพดล คำเขียว ครู วท.แพร่ พิมพ์
63 บค.2566/64 59 นายวีรวุฒิ ริมวรรณ ครู วท.แพร่ พิมพ์
64 บค.2566/65 57 นายประเทือง เจริญยิ่ง ครู วท.แพร่ พิมพ์
65 บค.2566/66 50 นายกิติกร เเสนย่าง ครู วท.แพร่ พิมพ์
66 บค.2566/67 59 นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
67 บค.2566/68 61 นางสาววรัฐยา ชดช้อย ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
68 บค.2566/69 69 นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
69 บค.2566/70 52 นางสาวปิยมาศ คำยวง ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
70 บค.2566/71 61 นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
71 บค.2566/72 63 นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
72 บค.2566/73 60 นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
73 บค.2566/74 58 นางสาวแก้วใจ ดวงมณี ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
74 บค.2566/75 52 นายทวี ไพกุมภัณฑ์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
75 บค.2566/76 62 นายนิพนธ์ ร่องพืช ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
76 บค.2566/77 66 นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
77 บค.2566/78 55 นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
78 บค.2566/79 41 นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
79 บค.2566/80 49 นางสาววาทินี ปวงเริ่ม ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
80 บค.2566/81 58 นายยุทธนา เขียวนิล ครู วอศ.แพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726