ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 137 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10082 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 137 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 บค.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 บค.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 บค.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 บค.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 บค.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 บค.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 บค.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 บค.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 บค.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 บค.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 บค.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 บค.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 บค.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 บค.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 บค.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 บค.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 บค.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 บค.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 บค.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 บค.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 บค.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 บค.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 บค.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 บค.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 บค.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 บค.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
67 บค.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
68 บค.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
69 บค.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
70 บค.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
71 บค.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
72 บค.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
73 บค.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
74 บค.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
75 บค.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
76 บค.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
77 บค.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
78 บค.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
79 บค.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
80 บค.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726