ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะแผนกสถาปัตยกรรมและแผนกช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 12 สิงหาคม 2566 ถึง 14 สิงหาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 20 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1341 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2566/1 61 นายนพดล ทองดวง บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
2 PTC.2566/2 69 นายไฉน โลชา บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
3 PTC.2566/3 78 นายผดุง สีเขียว บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
4 PTC.2566/4 80 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
5 PTC.2566/5 67 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
6 PTC.2566/6 105 นายศุภกร จริงแล้ว บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
7 PTC.2566/7 71 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต บูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม พิมพ์
8 PTC.2566/8 71 นายณัฐพล วงศ์สม นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
9 PTC.2566/9 68 นายสาโรจน์ปกรณ์ แก้วประสิทธิ์ นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
10 PTC.2566/10 75 นายเมธิชัย โพธิกุล นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
11 PTC.2566/11 77 นางสาวปวิชญา ก้อนกลีบ วงดนตรี PTC พิมพ์
12 PTC.2566/12 75 นายวรฤทธิ์ ชุ่มใจ วงดนตรี PTC พิมพ์
13 PTC.2566/13 84 นางสาวอมรรัตน์ บุตรแก้ว นักเรียนประจำบูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม พิมพ์
14 PTC.2566/14 69 นางสาวสโรชินี โยธกุลสิริ นักเรียนประจำบูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม พิมพ์
15 PTC. 76 พิมพ์
16 PTC. 63 พิมพ์
17 PTC. 45 พิมพ์
18 PTC. 32 พิมพ์
19 PTC. 22 พิมพ์
20 PTC. 8 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726