ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและรู้ทันในการใช้สื่อดิจิทัล

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและรู้ทันในการใช้สื่อดิจิทัล

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 6 มีนาคม 3110 ถึง 29 มีนาคม 3110
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 158 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 744 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 158 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 บค.2567/1 12 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
2 บค.2567/2 12 ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
3 บค.2567/3 16 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
4 บค.2567/4 17 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 บค.2567/5 16 นางอัญชรี ภูริปัญญาวรกุล พิมพ์
6 บค.2567/6 9 นางสาวอิรยา ผายาว พิมพ์
7 บค.2567/7 15 นายดนุเทพ เทพยศ พิมพ์
8 บค.2567/8 22 นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ พิมพ์
9 บค.2567/9 12 นางวราภรณ์ อริวรรณา พิมพ์
10 บค.2567/10 10 นางสุจีรา ตันมา พิมพ์
11 บค.2567/11 23 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ พิมพ์
12 บค.2567/12 18 นางสาวปรินดา แก้วน้ำ พิมพ์
13 บค.2567/13 14 นางสาวมาธวี กันทะสอน พิมพ์
14 บค.2567/14 14 นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ พิมพ์
15 บค.2567/15 16 นางสาวอัณณ์ชญา ทองรศ พิมพ์
16 บค.2567/16 13 นางสนทยา คำอ่อน พิมพ์
17 บค.2567/17 13 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ พิมพ์
18 บค.2567/18 14 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง พิมพ์
19 บค.2567/19 11 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล พิมพ์
20 บค.2567/20 16 นางอโณทัย ลาดเหลา พิมพ์
21 บค.2567/21 13 นางปรียาวัจน์ เทพยศ พิมพ์
22 บค.2567/22 16 นายนาค คำคม พิมพ์
23 บค.2567/23 11 นายวรากร แท่นทองเจริญสุข พิมพ์
24 บค.2567/24 17 นายธุวานนท์ กาคำ พิมพ์
25 บค.2567/25 17 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต พิมพ์
26 บค.2567/26 14 นายวีรวุฒิ ริมวรรณ พิมพ์
27 บค.2567/27 13 นายกิติกร แสนย่าง พิมพ์
28 บค.2567/28 7 นายกิตติศักดิ์ คำผัด พิมพ์
29 บค.2567/29 17 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง พิมพ์
30 บค.2567/30 12 นายเอกชัย ไก่แก้ว พิมพ์
31 บค.2567/31 15 น.ส.จุฑามาศ กาศสนุก พิมพ์
32 บค.2567/32 15 นายวรวิทย์ วงค์บุญมา พิมพ์
33 บค.2567/33 11 ว่าที่ร.ต.จีรวัฒน์ ยืนมั่น พิมพ์
34 บค.2567/34 18 นายปานเทพ ตั้งตระกูล พิมพ์
35 บค.2567/35 12 นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสุข พิมพ์
36 บค.2567/36 16 นายธวัชชัย เศวตปวิช พิมพ์
37 บค.2567/37 12 นายทวิช พรมท้าว พิมพ์
38 บค.2567/38 16 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย พิมพ์
39 บค.2567/39 12 นางสาววนัสฌา เฉลิมพิพัฒน์ พิมพ์
40 บค.2567/40 14 นายนิรันดร์ แก้วน้อย พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726