ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 2/2566

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 2/2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 มีนาคม 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 292 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1725 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 292 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กจ.2567/1 23 นายยอดชาย สุขศรี พิมพ์
2 กจ.2567/2 21 นายสุริยศักดิ์ ดาวหาญ พิมพ์
3 กจ.2567/3 18 นายปุณณพัฒน์ กำจัดภัย พิมพ์
4 กจ.2567/4 13 นายภูมิปิยะ พระสว่าง พิมพ์
5 กจ.2567/5 10 นายจิรวัฒน์ กิตติเจริญ พิมพ์
6 กจ.2567/6 14 นายกฤษฎากรณ์ ฤกษ์เหมาะ พิมพ์
7 กจ.2567/7 12 นายดลฤทธิ์ มาหน้อย พิมพ์
8 กจ.2567/8 8 นายพีรวิชญ์ สุภา พิมพ์
9 กจ.2567/9 22 นายวุฒิวงค์ กาเผือก พิมพ์
10 กจ.2567/10 8 นายณัฐวัฒน์ สำเร็จ พิมพ์
11 กจ.2567/11 9 นายธีรนัย ดวงใน พิมพ์
12 กจ.2567/12 9 นายศุภเลิศ จันทรพงศ์ภัทร พิมพ์
13 กจ.2567/13 8 นายต้นกล้า สุขคำ พิมพ์
14 กจ.2567/14 9 นายทักดนัย สองใจ พิมพ์
15 กจ.2567/15 8 นายนัทธวัฒน์ มณีทิพย์ พิมพ์
16 กจ.2567/16 9 นายศุภกรณ์ แก้วติน พิมพ์
17 กจ.2567/17 8 นายอภิรักษ์ สีนาคใส พิมพ์
18 กจ.2567/18 8 นายภูมิพัฒน์ พรสิทธิ์ พิมพ์
19 กจ.2567/19 8 นายลัทธพล จิ๋วนารายณ์ พิมพ์
20 กจ.2567/20 9 นายนพณัฐ ใจนนถี พิมพ์
21 กจ.2567/21 9 นายไกรวิชญ์ คำเฮือน พิมพ์
22 กจ.2567/22 8 นายเสฏฐวุฒิ ทานะ พิมพ์
23 กจ.2567/23 7 นายธีรศักดิ์ จันทร์ทอง พิมพ์
24 กจ.2567/24 7 นายณัฐพนธ์ ฉลอม พิมพ์
25 กจ.2567/25 8 นายณัฐวุฒิ บุญทา พิมพ์
26 กจ.2567/26 9 นายปิยะพงศ์ ชาติสิงห์ทอง พิมพ์
27 กจ.2567/27 9 นายโรจน์ศักดิ์ โสภา พิมพ์
28 กจ.2567/28 8 นายธวัชชัย อิ่มรส พิมพ์
29 กจ.2567/29 7 นายอลงกร ศฤงคาร พิมพ์
30 กจ.2567/30 8 นายปรัชญา เทพวัง พิมพ์
31 กจ.2567/31 8 นายกฤษณะพล แก้วทอง พิมพ์
32 กจ.2567/32 12 นายพงศ์ภัค กาศโอสถ พิมพ์
33 กจ.2567/33 9 นายกรวิทย์ งามสะอาด พิมพ์
34 กจ.2567/34 8 นายภัทรดนัย ขันคำนันต๊ะ พิมพ์
35 กจ.2567/35 8 นายธนกฤต บุญเรือง พิมพ์
36 กจ.2567/36 9 นายปฐมพร ดอกจันทร์ พิมพ์
37 กจ.2567/37 8 นายนราธิป มาแก่น พิมพ์
38 กจ.2567/38 9 นายธนกฤต วีจันทร์ พิมพ์
39 กจ.2567/39 9 นายจิรเดช ไชยคง พิมพ์
40 กจ.2567/40 7 นายวิบูลกิติ์ ประมาลย์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726