เลขที่ ชก.2565/13
นางสาวศศิวิมล     ดวงแก้ว
เข้าร่วมการประกวด
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th