เลขที่ ชก.2565/3
นายกฤษฎา     เหมืองจา
รางวัลชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th