เลขที่ ชก.2565/7
นายภาสกร     รุ่งเรือง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th