เลขที่ งบ.0965/30
นายสัญชัย     ทิพย์ประเสริฐ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
http://cert.technicphrae.ac.th