เลขที่ ทษ.2565/34
นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์     นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th