เลขที่ จส.2565/7
นายชวกร     ศรีคำภา
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th