เลขที่ จส.2565/28
นายกษิดิศ     ชัยวิรัช
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th