เลขที่ จส.2565/123
นายอิทธิพล     เมืองฤทธิ์
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th