เลขที่ จส.2565/126
นายชัยพฤกษ์     เงอเลอะ
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th