เลขที่ จส.2565/131
นายชวลิต     ขัดแสนจักร์
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th