เลขที่ จส.2565/139
นางสาวศตพร     เทพนิมิตร
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th